Med fingrarna på kontrabasen : En kvalitativ studie av tre kontrabasisters syn på sin teknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

Sammanfattning:

Studien syftar till att utifrån hermeneutiskt perspektiv, utforska hur tre kontrabasister har kommit fram till just sitt sätt att tekniskt ta sig an instrumentet samt vilken funktion dessa kontrabasister anser att deras teknik har. Studiens datamaterial består av kvalitativa samtalsintervjuer med tre professionella kontrabasister som arbetar inom ett flertal genrer. I resultatavsnittet beskrivs respektive respondents tekniska förhållningsätt till kontrabasen utifrån tre tematiska metaforer: En stabil grund, En stor verktygslåda och Ett personligt sound. Det framkommer att respondenterna i varierande grad har studerat olika kontrabaskolor och att de använder sig av skilda metoder för fingersättningar. I det avslutande diskussionskapitlet lyfts studiens resultat till diskussion i förhållande till litteratur och tidigare forskning. I metoddiskussionen tas min förförståelse upp utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)