Vidareutveckling av ett journalsystem : Hur ett gammalt projekt återupptas

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: Sofiaängen är en psykoterapeutisk dagverksamhet och skola som ligger på Södermalm i Stockholm. Sofiaängen riktar sig till ungdomar mellan 13–20 år med psykiska och sociala problem. Sofiaängen var i behov av ett fullständigt journalsystem för att kunna underlätta deras arbetsrutiner med bokföring av patientbehandlingar. Då deras nuvarande system inte är färdigställd och behövs vidareutvecklas. Detta ledde till att arbetet delades upp i två delar, först att ta fram ett förslag på en generell processmodell för hantering av en icke färdigställda IT-system till akademin och därefter att leverera ett fullt fungerande journalsystem åt Sofiaängen. Examensarbetet har resulterat till att man har tagit fram ett förslag på generell processmodell för hantering av icke färdigställda projekt samt ett fullt fungerande journalsystem åt Sofiaängen som kan sättas direkt i drift.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)