Gör alla uppgifter i boken! : Språkinlärning eller slöseri med tid - hur avgör läraren det?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: I studien undersöktes en metod för analys och utvärdering av språkläromedelsuppgifter med stöd av språkinlärningsprinciper. Forskningsfrågan var om metoden kunde vara till hjälp för lärare i valet av läromedel för vuxna elever på svenska för invandrare kurs D. Metoden hade i en tidigare studie visat på skillnader i språkinlärningspotentialen hos sydkoreanska läromedel avsedda för engelska som främmande språk på mellanstadienivå. Metoden fokuserade på de uppgifter inläraren förväntades utföra och strävade efter att särskilja analysen och utvärderingen. För utvärderingen användes en sammanställning av tio språkinlärningsprinciper som funnit brett stöd inom tidigare forskning. Utvalda elevuppgifter från fem läromedel undersöktes och resultatet visade att metoden differentierade mellan läromedlens språkinlärningspotential. Resultatet innebar att metoden skulle kunna vara till hjälp för läraren i valet av språkläromedel. Metoden visade sig dock ha begränsningar vad gäller tidsaspekten för olika elevuppgifters genomförande som läraren måste vara medveten om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)