Stöd till individer med typ 2-diabetes och bristande glykemisk kontroll : - en litteratur översikt

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Ingela Englund; Malin Eriksson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund Förekomsten av typ 2-diabetes ökar kraftigt över hela världen och är en allvarlig progressiv sjukdom. Behandlingssyftet för alla individer med diabetes är att minska individens symtom, samt förebygga komplikationer som sjukdomen kan ge. För att individen ska kunna undvika komplikationer krävs att individerna har goda kunskaper om sjukdomen och möjligheterna till en god egenvård. Tidiga insatser i form av livsstilsförändring, god egenvård, läkemedel, rådgivning och stöd behövs. Enligt Orems egenvårdsteori kan individen själv påverka sin livssituation genom att ta ansvar för sin hälsa. Detta kan göras lättare om individen får individanpassat stöd. Syfte Kartlägga vilken typ av stöd som kan resultera i förbättrad glykemisk kontroll mätt med HbA1c för individer med typ 2-diabetes. Metod En allmän litteraturstudie valdes som design. Artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl. Tio artiklar svarade på syftet och inkluderades, alla bedömdes ha hög kvalitet enligt granskningsmall från SBU. Dessa artiklar granskades, bedömdes och redovisades i text och tabell. Resultat En rad interventioner gav individer med typ 2-diabetes stöd i sin egenvård som förbättrade HbA1c. Interventioner som telefonrådgivning, besök enskilt och i grupp samt stöd från annan individ med diabetes. Egenvården kan variera utifrån individernas sociala och kulturella erfarenheter. I flera av studierna tas det upp socioekonomins påverkan av egenvård och förbättrad blodsockerkontroll. Alla individer med typ 2-diabetes behöver individuella mål. Slutsats Alla patienter med typ 2-diabetes ska erbjudas stöd i form av gruppundervisning och telefonkontakter. Det leder till bättre glukoskontroll, mindre komplikationer, minskat lidande och minskade kostnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)