Lika barn leka bäst? : En studie om styrelsens sammansättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Sammanfattning:

Styrelsen i ett företag är tänkt att utgöra en funktion för övervakning och rådgivning till den högsta ledningen. Det är styrelsens ansvar att förvaltningen av företaget sköts på bästa möjliga sätt. En faktor som påverkar hur bra styrelsens arbete blir är styrelsens sammansättning. Företagets framgång kan sägas hänga samman med styrelsens sammansättning och kompetens. Det är viktigt att styrelsen kan kommunicera och utbyta erfarenheter. Då en styrelse arbetar som en grupp och ansvarar för företagets organisation och förvaltning krävs det att denna grupp kan samarbeta och på ett aktivt och effektivt sätt arbeta, för att utveckla och förbättra företagets framtid.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och få en förståelse för hur en styrelse sätts samman. Vad det är som ligger bakom valet av styrelseledamöter samt vad styrelsens sammansättning har för betydelse för styrelsearbetet. Vi har avgränsat oss till att undersöka hur en styrelse sätts samman och vad denna sammansättning har för betydelse. Vi har därmed inte tittat på företaget som respektive styrelse arbetar för. Vi har heller inte undersökt hur styrelsearbetet har påverkat företagets verksamhet.

Vår forskning har bedrivits explorativt och uppsatsen är skriven med en kvalitativ ansats. Vi har använt ett induktivt arbetssätt. Vårt arbete har följt den traditionella forskningsprocessen som består av olika steg som tar sin början i en frågeställning och slutligen mynnar ut i ett resultat som grundar sig på tolkningar. Befintliga teorier och en teoretisk referensram har används för att analysera det empiriska material som har samlats in genom intervjuer.

Vi har kommit fram till att en styrelse sätts samman med hjälp av en valberedning eller utan valberedning då ägarna själva väljer ut styrelsemedlemmar. Det är bolagsstämman som tar det slutliga beslutet om vilka som ska sitta med i styrelsen. Vår uppfattning är att tillsättningen av styrelsen är mer formell i större bolag med fler ägare än i mindre och familjeägda bolag. Styrelseledamöterna väljs dels på grund av deras kompetens och dels för att de har god branschkännedom. De personliga egenskaperna väger tungt vid valet av ledamöter. Eftersom styrelsen arbetar tillsammans som en grupp är det viktigt att de olika medlemmarna fungerar tillsammans och kan samarbeta.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)