”ATT MAN SITTER OCH FUNDERAR PÅ HUR VI SKA NÅ NYHETSUNDVIKARE DENNA DAG, DET HAR INTE HÄNT.” - En kvalitativ intervjustudie om nyhetsproducenters uppfattningar och förhållningssätt till nyhetsundvikare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Undersöka hur nyhetsproducenter inom public service uppfattar och förhåller sigtill begreppet nyhetsundvikare, vid normalläge som såväl som vid samhällskris.Teori: Studien grundar sig på teorier om nyhetsproduktion, krisjournalistik,publikorientering och olika metoder för att nå sin publik.Metod: Kvalitativa intervjustudierMaterial: Intervjuer med producenter på Ekot (SR) och Rapport (SVT).Resultat: Resultaten leder till slutsatsen att det på gruppnivå, hos producenter på Ekot ochRapport, finns en bredd av kunskaper och uppfattningar om nyhetsundvikare.Däremot är kunskapsläget på individnivå mer fragmentariskt, vilket argumenterar för slutsatsen om det saknas en enhetlig uppfattning om nyhetsundvikare. Även om det finns en gemensam positiv inställning till att nå nyhetsundvikare,förhåller sig producenterna inte till gruppen i någon större utsträckning. Det samma gäller för samhällskris, då de inte heller förhåller sig till nyhetsundvikare. Dock med undantag för rapportering på flera språk, vilket tillgängliggör nyhetsmaterialet för en större publik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)