Den intrinsica fotmuskelstyrkans inverkan på sprint- och hopprestanda samt balans hos friska individer i åldern 14 till 55 år: En systematisk litteraturgranskning och narrativ syntetiserande analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: De intrinsica fotmusklerna (IFM) har potential att påverka idrottslig prestation som hopp, sprint samt balans direkt genom påverkan av muskelstyrkan eller indirekt genom påverkan på det mediala-longitudinella fotvalvet. Ett växande antalet studier visar samband mellan träning av IFM och idrottslig prestation, dock råder ingen konsensus och motstridiga resultat finns. Syfte: Syftet med studien var att kritiskt granska litteratur och undersöka det aktuella vetenskapliga kunskapsläget för sambandet mellan muskelstyrka i IFM och friska individers sprint- och hopprestanda samt balans. Metod: En litteratursökning med noga valda sökord genomfördes i fyra databaser. Efter genomgång av in- och exkluderingskriterier inkluderades 10 studier vilka kvalitetsmässigt bedömdes med Joanna Briggs Institute granskningsmall för tvärsnittsstudier. En narrativ syntetiserande analys genomfördes. Resultat: Kvalitén i inkluderade studier bedömdes i genomsnitt vara medelgod. Det som främst drog ner betyget var hanteringen av confounders och användandet av ej valida mätinstrument. Generellt visade inkluderade studier på ett samband mellan tåflexor styrka/storlek och hopp- och sprintprestanda samt balans. Svårigheten att isolerat mäta IFM försvårar möjligheten att utreda IFMs betydelse för inkluderade studiers utfallsmått. Slutsats: Genomförd litteraturstudie visar möjliga samband mellan styrka/tåflexorstorlek och prestation i hopp och sprint såväl som balans. För att nå en ökad förståelse för hur IFM påverkar idrottslig prestation och balans behövs en större kunskap om hur IFM styrka direkt eller indirekt kan mätas isolerat och hur muskelstorlek kan översättas till styrka. Genomförd litteraturgranskning stödjer ett redan identifierat behov av valida mätinstrument för att nå en ökad förståelse av IFMs betydelse för idrottslig prestation och balans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)