Innovation på de sju haven : En studie av SMF vilka etableras i komplexa globala nätverk genom specialiserade resurser

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att studera hur små- och medelstora företag (SMF) genom resurser kan etableras och utvecklas inom globala affärsnätverk. Detta för att öka förståelsen teoretisk, samt att förklara den empiriska situation vilken uppsatsen bygger på. Där innovativa svenska SMF under senare år skapat nya möjligheter på en global offshoremarknad genom innovation. En marknad där de är små aktörer gentemot sin omgivning, men ändå tillåts inneha en stark position. Vidare har uppsatsen har en kvalitativ ansats och fallstudie har tillämpats. Den teoretiska referensramen innefattar teorier för innovation som resurs och strategi för SMF, samt behandlar nätverksteorier med inriktning mot etablering och positionering. Det empiriska kapitlet behandlar den information vilken tillhandahållits från fallföretagen gällande innovation, etablering, samt positionsarbete inom nätverket. I analyskapitlet integreras den teoretiska referensramen med det empiriska utfallet. Analysen belyser hur SMF genom resurser matchade mot efterfrågan från nätverk kan etableras och stärka sin position inom desamma. Analysen påvisar att SMF genom resurser kan skapa en stark position inom nätverk, delvis oberoende av storlek. Uppsatsens slutsats påvisar att innovation har varit nyckeln till etablering och fortsatt positionsarbete inom nätverket för de undersökta företagen. Genom specifik efterfrågan från nätverket, väl matchat mot resursbasen inom fallföretagen, har fallföretagen skapat sig en unik position inom ett globalt affärsnätverk. Detta innebär att resursmatchning och specialisering i resurser bör kunna innebära etableringsmöjligheter för små- medelstora företag inom globala nätverk med specifik efterfrågan. Detta är en generalisering med viss reservation då detta behöver bevisas i en mer genomgående studie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)