En studie kring venture capital i forskningsparker

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problem Vi har inför genomförandet av studien identifierat två problem. - Vilken typ av företag är lokaliserade i forskningsparken Ideon och hur ser förekomsten av venture capital ut bland dessa? - Är venture capital-situationen annorlunda för företag som valt att lokalisera sig i en forskningspark? Syfte Ett av två delsyften är att göra en kartläggning av företagen i forskningsparken Ideon och förekomsten av venture capital bland dessa. Vårt huvudsyfte, är att undersöka vilka eventuella effekter faktumet att ett företag som söker venture capital är lokaliserat i en forskningspark har, och om detta avviker från de generella sambanden inom venture capital-teorin. Metod Vi har i vår studie arbetat med kvantitativ metod. Sju hypoteser har formulerats och operationaliserats i en enkätstudie. Frågorna i enkäten är både av öppen och stängd karaktär, beroende på vad vi vill få reda på. Vår svarsfrekvens är 46,5%. Slutsatser Vi anser oss ha funnit tendenser till att venture capital-situationen för företag lokaliserade i en forskningspark ser annorlunda ut jämfört med generella samband på några punkter. En stor andel av de investeringar som har genomförts har riktat sig mot företag i sådd- och start-up-fasen. Geografisk närhet mellan investerare och forskningsparksföretag tenderar vara viktigt då företaget befinner sig i de tidigare faserna. Dessutom anser forskningsparksföretagen sig uppleva legitimitet som följd av lokaliseringen i forskningsparken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)