Konkurrerande lojalitetsplikter - Om förhållandet mellan lojalitetsplikter för styrelseledamöter med uppdrag i flera bolag när bolagens intressen kolliderar

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Styrelseledamöter i aktiebolag har en tämligen långtgående lojalitetsplikt gentemot bolaget som innefattar en skyldighet att främja bolagets intresse framför sina egna eller andras intressen. Det är vanligt förekommande att styrelseledamöter har uppdrag i flera bolag samtidigt. Styrelseledamoten har i sådana fall en lojalitetsplikt att tillgodose gentemot varje enskilt bolag. I den mån dessa bolags intressen kolliderar och det inte finns någon möjlighet för styrelseledamoten att tillgodose samtliga lojalitetsplikter föreligger något som i denna uppsats benämns konkurrerande lojalitetsplikter. Konkurrerande lojalitetsplikter ger upphov till ett antal problem varav det mest framträdande är frågan om vilket bolags intresse som bör ges företräde. Syftet med uppsatsen är att fastställa gällande rätt avseende konkurrerande lojalitetsplikter utifrån rättsdogmatisk metod samt analysera hur konkurrerande lojalitetsplikter kan och eventuellt bör hanteras utifrån teleologisk metod. Uppsatsen behandlar inledningsvis innebörden och omfattningen av styrelseledamöters lojalitetsplikt. Därefter presenteras ett par exempel som avser belysa ett antal problem som återfinns vid konkurrerande lojalitetsplikter. Dessa problem analyseras mot bakgrund av den inledande redogörelsen. Avseende de oklarheter som kvarstår presenteras och argumenteras för hur dessa kan och bör hanteras framgent mot bakgrund av syftet med lojalitetsplikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)