Laddinfrastrukturens roll i en hållbar stad En fallstudie om Göteborgs Stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Göteborg är en stad som uppmärksammats för sitt miljöarbete och av samma anledning vunnit flera nationella och internationella priser. För att även nå Förenta Nationernas globala mål om maximal temperaturökning i atmosfären till år 2030, måste ett sektorsöverskridande samarbete ske. En av de stora utmaningarna som Göteborgs Stad står inför är hur koldioxidutsläppen från persontransporter ska minska, vilket blev en av utgångspunkterna för Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021-2030 (2021). Studien ämnar således att identifiera de kritiska aktiviteter som leder till en utveckling av laddinfrastruktur i Göteborgs Stad. Arbetet har tagit en avgränsande riktning i att undersöka de publika laddstationer för personbilar installerade i Göteborgs Stad. Utifrån teorier om smarta städer, infrastruktur av publik laddinfrastruktur, konsumentbeteende och kartläggning av kommunala aktiviteter har stadens aktiviteter analyserats. Genom kvalitativ metod baserad på en abduktiv ansats har fem intervjuer med personer från olika befattningar och bolag i Göteborgs Stad genomförts. Respondenternas svar talar för att de samarbeten som sker i stadens kommunala bolag är en av de tydliga nycklarna för att genomföra elektrifieringen i Göteborg. De kommunala bolagen arbetar efter tydliga direktiv givna i Göteborgs Stads elektrifieringsplan 2021- 2030 där Business Region Göteborg har som uppgift att samordna det kommunala arbetet. Göteborg Energi har i samarbete med Parkering Göteborg ansvar för laddstolparnas placering, installation och prissättning, där Parkering Göteborg tillhandahåller parkeringarna som laddstolparna står vid samt det systematiska arbetet kring implementeringen av laddningen i appar. Göteborg & Co ansvarar för utvecklingen av Göteborgs internationellt ledande position som hållbar destination. Gemensamt för stadens bolag är att de driver en beteendeförändring kring hur människor använder stadens resurser och gör hållbara val. Intentionen är att göra det enklare för människor att göra hållbara val med hjälp av utvecklingen av laddinfrastruktur, kunskapsspridning och marknadsförande aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)