Flickors idrottande i Tanzania

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för flickors relation till idrott i Moshi, Tanzania. Jag ville veta mer om hur en verksamhet arbetar för flickors möjligheter att utöva idrott. Jag ville också veta mer om hur verksamhetens personal och flickorna själva beskriver flickornas idrottande och dess betydelse för dem. Jag har valt kvalitativa metoder, såsom semistrukturerade intervjuer och en observation. För att uppnå studiens syfte genomfördes intervjuer med personal i en verksamhet. Jag har också gjort en gruppintervju med tjejer från ett netbollslag. Även en observation under en netbollsträning har gjorts. För bättre förståelse av ämnet har den insamlade datan analyserats genom tidigare rapporter och forskning samt teorin om social konstruktivism och begreppet självkänsla och empowerment. Utifrån resultatet i denna studie har det bekräftats att det finns vissa skillnader mellan flickor och pojkars idrottande i Moshi. Flickor möjligheter att utöva idrott är begränsad. Detta är kopplat till flera olika faktorer inom det tanzaniska samhället. Vidare framkommer det att möjligheter att utöva idrott finns. I skolor och andra organisationer får flickorna möjlighet att delta i idrott. Vidare har det bekräftats att idrotten har en positiv effekt på flera olika sätt. Idrottens betydelse har beskrivits med både positiva och negativa effekter för de flickor som deltar i idrottandet. Effekter som ökat självförtroende och empowerment är exempel på positiva effekter som idrotten medför. En annan positiv effekt som har beskrivits är vikten av idrott för sexualiteten. Exempel på negativ effekt är exkludering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)