Hästhållningen i Åkerströmmens avrinningsområde - utsläpp av fosfor och kväve och metoder för att minska påverkan.

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Mark- och vattenteknik; KTH/Mark- och vattenteknik

Sammanfattning:

Kväve och fosfor är viktiga näringsämnen för växter, men i för höga halter kan dessa leda till problem som exempelvis övergödning. I Åkerströmmens avrinningsområde är detta ett så stort problem att de miljökrav som Naturvårdsverket har satt upp gällande näringsämnen inte uppfylls. En anledning till de höga halterna av kväve och fosfor i Åkerströmmen är det stora antalet hästar i området, detta genom att deras avföring innehåller stora mängder av dessa näringsämnen.

En övergripande inventering av hästarna i Åkerströmmen och provtagning på ytvatten intill hästgårdar har gjorts i syfte att se hur stor påverkan hästarna i området har på kväve och fosforhalterna. Inventeringen resulterade i att cirka 1200 hästar påträffades i området, vilka genererar omkring 10 917 kg fosfor/år och 60 650 kg kväve/år. Prover-na visade att en del av detta avrinner med ytvattnet, då alla värden på fosforhalterna var ”extremt höga” och kvävehalterna visade på ”höga” halter.

De högsta värdena erhölls vid Angarns ridskola där åtgärd bör sättas in. Det föreslås en kombinerad åtgärd i form av en damm som samlar fosfor och filterteknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)