Etablera mera : drivkrafter och svårigheter vid etablering och drift av en jordbruksverksamhet

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att presentera möjliga orsaker till varför startstödet inte resulterat i en ökning av antalet nyetablerade unga jordbrukare. Trenden inom jordbrukssektorn är att antalet jordbruksföretag och företagare blir färre och medelåldern bland de verk-samma jordbrukarna blir högre. Mot bakgrund av detta finns det inom landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 en ekonomisk stödåtgärd till just unga jordbruksföretagare som väljer att nyetablera. Anledningen till att man valt en ekonomisk åtgärd är för att brist på kapital ses som en av de största svårigheterna för nyetablerade unga jordbrukare. Utvärderingarna av stödet har dock visat på att åtgärden haft en begränsad effekt, de som etablerat och utnyttjat startstödet, skulle ha etablerat även utan. Genom att göra intervjuer med sex unga jordbrukare är min ambition att skaffa mig en bild av vilka svårigheter unga jordbrukare faktiskt upplever vid etablering av sin verksamhet. Jag har även undersökt vilka drivkrafter som ligger bakom etablering och vilka åtgärder mina informanter ser som alternativ till startstödet. Två huvudmotiv till etablering av jordbruksverksamhet framkommer av min studie. Det ena skälet handlar om att man vill flytta ut på landet för att kunna producera sin egen mat i större utsträckning, som en mer eller mindre uttalad protest mot dagens industrialiserade livsmedelsproduktion. Det andra skälet är att man är uppvuxen på en jordbruksfastighet och att man alltid sett det som relativt självklart att ta över efter sina föräldrar. Överlag så beskrivs jordbrukaryrket som en livsstil mer än enbart ett yrke och där ett stort engagemang och intresse ligger bakom. Bland svårigheterna vid etablering och drift finns ekonomin, svårigheten att överta verksamheter, alla de regler och restriktioner som finns kopplat till jordbruket samt att skapa sig de kontakter som behövs. Visserligen nämns ekonomin som en svårighet vid etablering, men det är inte den enda. Bland motiven till etablering finns inga ekonomiska drivkrafter. Att då ha ett stöd som enbart hjälper till med de ekonomiska delarna är en hjälp på vägen men inte tillräckligt avgörande i sammanhanget för att göra någon verklig skillnad på antalet unga jordbrukare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)