Tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

Sammanfattning:

Syfte: Att studera vilka faktorer som har orsakssamband med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar.

Material och metod: Litteraturstudien är en litteraturöversikt av utgivna vetenskapliga artiklar som berör tandvårdsrädsla och dess orsaker hos barn och ungdomar. Sökning och bedömning av relevanta vetenskapliga artiklar har gjorts i avsikt att hitta svaret på studiens syfte. Kvantitativa studier inkluderades i studien. Artiklar som publicerades före 2000-talet exkluderades.

Resultat: Resultatet visade att barnets tandvårdsrädsla är associerat med föräldrarnas tandvårdsrädsla. Obehaglig upplevelse vid tandvårdsbesök bidrar till tandvårdsrädsla. Smärta och oregelbundet tandvårdsbesök är förknippat med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar.

Slutsats: Det finns olika orsakssamband till tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar. Flera studier konstaterade att flickor hade en högre nivå av tandvårdsrädsla än pojkar. De vanligaste faktorerna som förknippas med tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar är plågsamma smärterfarenheter, tidigare erfarenhet av tandvärk, injektion, borrning och ljudet av borrningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)