Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. För att vården för patienter som blivitutsatta för sexuellt våld ska kunna bedrivas på bästa möjliga vis bör en god vårdrelation varahögsta prioritet för att minska patientens lidande. Samtidigt kan vårdrelationen och vårdmötetbli emotionellt belastande för sjuksköterskan. SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt varatt undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som blivit utsatta för sexuelltvåld. METOD: En litteraturöversikt genomfördes. Tio vetenskapliga originalartiklar fråndatabaserna PubMed, PsycINFO och Scopus ligger till grund för resultatet. Sju av artiklarnabaseras på kvalitativ metod, två på kvantitativ metod och en på mixad metod. Analys avartiklarnas innehåll gjordes med inspiration från Friberg (2017). Vidare genomfördes även engranskning av studiernas kvalitet med krav på etiska resonemang. RESULTAT: Känslor såsomångest, rädsla och lidande var vanligt förekommande hos sjuksköterskan vid omhändertagandeav patienter som utsatts för sexuellt våld. Vidare visade resultatet att det fanns en kunskapsbristgällande omhändertagande av denna patientgrupp vilket ledde till osäkerhet hos sjuksköterskan.Även känslor av meningsfullhet och tillfredsställelse kunde identifieras vid omvårdnad av dessapatienter. Sjuksköterskans eventuella egna erfarenheter av sexuellt våld visade sig ha både ennegativ och positiv inverkan på vårdrelationen. Fortsatt visade resultatet att sjuksköterskansupplevelser påverkade sjuksköterskans privatliv och hälsa. SLUTSATS: Upplevelserna hossjuksköterskor som vårdade patienter som blivit utsatta för sexuellt våld kännetecknades av både osäkerhet och lidande, men även positiva upplevelser av meningsfullhet. Dessaupplevelser kan i sin tur påverka omvårdnaden av patienten då de inverkar på vårdrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)