PLÖTSLIG DÖD. - En litteraturstudie som belyser sjuksköterskans erfarenheter av att möta närstående vid plötslig död.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att förlora en närstående är något av det mest emotionellt påfrestande en människakan vara med om. Vårda närstående vid plötslig död kan vara något av det svåraste och mestutmanande sjuksköterskor står inför i sin profession. I yrkesrollen ingår det att kunna bemötamänniskor i kris. Trots detta är sjuksköterskor handfallna i mötet med närstående vid plötsligdöd.Syfte: Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående vid plötslig död.Metod: Studien genomförs enligt en litteraturöversikt som är baserad på både kvalitativa ochkvantitativa studier om sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående vid plötslig död. Tiovetenskapliga artiklar är inkluderade i studien och hittades i Scopus och PubMed.Granskningsmallen som användes var enligt Friberg (2017).Resultat: Studiens resultat delades upp i fyra kategorier. Tydligt framkom det attsjuksköterskorna saknar utbildning, rutiner och riktlinjer över hur det ska bemöta de närståendevid plötslig död. Situationen framkallar en stor stress och känsla av otillräcklighet hossjuksköterskorna, dels för de upplevde ett stort ansvar över de närstående och deras behov.Resultatet visar även att sjuksköterskor har svårigheter med kommunikation till följd av tidsbristoch okunskap. Miljömässiga faktorer påverkade bemötandet av de närstående.Slutsatser: Sjuksköterskor saknar utbildning och kunskap av att bemöta närstående vid plötsligdöd. Rutiner och riktlinjer bör utvecklas för att sjuksköterskan ska kunna ge en säker och bravård till de närstående. Sjuksköterskor bör vara bättre förberedda när situationen väl är ettfaktum, då detta kan minska stress och obehag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)