Hållbar citylogistik - En fallstudie om fastighetsägarens roll inom citylogistik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ewelina Dereman; Julia Reuterwall; [2019-08-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Citylogistiken kräver nya lösningar och tjänster för att skapa hållbara städer för att minska trycket på det urbana gaturummet. Fastighetsägarna har identifierats som en potentiell aktör som kan bidra positivt till utvecklingen. Dock finns det liten kunskap om vilken roll fastighetsägarna kan och bör spela inom citylogistiken. Syfte och forskningsfrågor: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur olika fastighetsägare på Lindholmen organiserar sina fastighetsnära tjänster, samt öka förståelsen om vilken roll de kan spela eller spelar inom utvecklingen av hållbar citylogistik. Uppsatsens frågeställningar är “Hur organiserar olika fastighetsägare på Lindholmen sina fastighetsnära tjänster?”, “Vilken roll anser sig fastighetsägare spela inom citylogistik?” och “Vilken roll kan fastighetsägare spela inom citylogistik?” Metod: En kvalitativ forskningsansats har valts för att uppfylla syftet och besvara de två forskningsfrågorna.Vidare har en explorativ undersökning genomförts eftersom det saknas kunskap om fastighetsägare inom det valda problemområdet. För att undersöka detta har semistrukturerade intervjuer genomförts. Slutsatser: Det kan konstateras att det finns många likheter i hur fastighetsägare organiserar sina fastighetsnära tjänster och outsourcing av dessa tjänster är vanligast. Det skiljer sig desto mer i hur de uppfattar sin roll inom citylogistiken. Huvudargumenten från de som inte definierar sig som en aktör är brist på resurser, storlek på marknaden eller fokus på kärnverksamheten vilket är förvaltning. De som ser sig som en tydlig aktör ser möjligheter att engagera sig i logistikkedjan och ser utveckling som en del av deras kärnverksamhet. Överlag har fastighetsägarna stort inflytande över citylogistiken oavsett om de anser det eller inte och hur de väljer att utforma deras verksamhet har en stor påverkan på citylogistiken och det urbana gaturummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)