Hållbar citylogistik - En fallstudie om fastighetsägarens roll inom citylogistik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ewelina Dereman; Julia Reuterwall; [2019-08-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Citylogistiken kräver nya lösningar och tjänster för att skapa hållbara städerför att minska trycket på det urbana gaturummet. Fastighetsägarna har identifierats som enpotentiell aktör som kan bidra positivt till utvecklingen. Dock finns det liten kunskap omvilken roll fastighetsägarna kan och bör spela inom citylogistiken.Syfte och forskningsfrågor: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur olikafastighetsägare på Lindholmen organiserar sina fastighetsnära tjänster, samt öka förståelsenom vilken roll de kan spela eller spelar inom utvecklingen av hållbar citylogistik. Uppsatsensfrågeställningar är “Hur organiserar olika fastighetsägare på Lindholmen sina fastighetsnäratjänster?”, “Vilken roll anser sig fastighetsägare spela inom citylogistik?” och “Vilken roll kanfastighetsägare spela inom citylogistik?”Metod: En kvalitativ forskningsansats har valts för att uppfylla syftet och besvara de tvåforskningsfrågorna.Vidare har en explorativ undersökning genomförts eftersom det saknaskunskap om fastighetsägare inom det valda problemområdet. För att undersöka detta harsemistrukturerade intervjuer genomförts.Slutsatser: Det kan konstateras att det finns många likheter i hur fastighetsägare organiserarsina fastighetsnära tjänster och outsourcing av dessa tjänster är vanligast. Det skiljer sig destomer i hur de uppfattar sin roll inom citylogistiken. Huvudargumenten från de som intedefinierar sig som en aktör är brist på resurser, storlek på marknaden eller fokus påkärnverksamheten vilket är förvaltning. De som ser sig som en tydlig aktör ser möjligheter attengagera sig i logistikkedjan och ser utveckling som en del av deras kärnverksamhet. Överlaghar fastighetsägarna stort inflytande över citylogistiken oavsett om de anser det eller inte ochhur de väljer att utforma deras verksamhet har en stor påverkan på citylogistiken och deturbana gaturummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)