Gotiska verbalprefix som markörer av särdraget State or Change of State : En förberedande undersökning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Uppsatsen har undersökt de gotiska verbalprefixen med utgångspunkt i att de ingår i ett system, i vilket prefixen hör hemma på olika positioner före verbets stam. Syftet har varit att fastställa, om någon av dessa positioner har varit avsedd för prefix bärande särdraget State or Change of State, som inom det teoretiska ramverket Lexical Template Morphology antas bära tre variabler. Materialet har bestått av belagda kombinationer av preverbala element, samtliga påträffade förekomster av verb på miþ- och dis-, samt stickprov av verb på ana- och us-. Genom en i huvudsak morfologisk analys har fem preverbala positioner i en ordbildningsmall föreslagits, här från det yttersta till det innersta kallade P5–P1. Den semantiska undersökningen visar att P5–P3 markerar medfölje, centrum-periferi-orientering respektive polaritet. För prefix hörande till P2–P1 har de excerperade satserna med dis-, ana- och us- analyserats med avseende på de semantiska rollerna figur och grund. Prefixet dis- har kunnat ges en ny definition, vilken förklarar 31 av dess 32 förekomster. Undersökningen visar, att de tre variablerna i State or Change of State kan vara fördelade över P2–P1, samt att rollerna figur och grund är av betydelse i sökandet efter de gotiska verbalprefixens funktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)