Aggressivitet på akutmottagningar – en del av arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld inom vård och omsorg skapar fysiska, psykiska och ekonomiska problem för de inblandade, arbetsplatsen och samhället. Akutsjukvården är ett av de mer drabbade vårdområdena. Syfte: Litteraturöversiktens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hot och våld på akutmottagningar. Metod: Litteraturöversikten är baserad på kvalitativ design. Tio artiklar inkluderades och analyserades induktivt. Resultat: Resultatet grundades på tio artiklar som visade att sjukvården på akutmottagningar normaliserar hot och våld för att det ses som en del av arbetet enligt sjuksköterskorna. Hot och våld påverkar sjuksköterskors arbete, de sänkte standarden av sin vård för att undvika konflikter. Stress, ångest och depression var symptom som drabbade deltagarna. Sjuksköterskorna upplevde sig osäkra på arbetet och sårbara eftersom organisationen inte visade sitt stöd. Slutsatser: Hot och våld sker frekvent på akutmottagningar, det skapar problem som påverkar sjuksköterskornas arbete och privatliv. Kulturen i sjukvården som normaliserar hot och våld kan vara ett hinder för att minska problemet. Nyckelord: Bergenmodellen, hot, sjuksköterska, upplevelse, våld

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)