Resurseffektivisering med hjälp av nyckeltal : En studie om effektivisering med hjälp av nyckeltal för anbudsprocessen med erfarenhetsåterkoppling från tidigare färdigställda projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Att bedöma hur mycket resurser man ska lägga på ett uppdrag är inte alltid lätt. Det finns åtskilliga metoder att på ett kvalificerat sätt ställa upp ett anbud och en prognos på vad uppdraget kommer att kosta, en av dessa metoder är erfarenhetsåterkoppling. Med hjälp av erfarenhetsåterkoppling finns det möjlighet att lokalisera nyckeltal som är utslagsgivande för anbudsprocessen. Dessa nyckeltal är givande att känna till innan anbudet läggs fram för att veta om uppdraget är lönsamt i den nuvarande formen eller behöver justeras. För entreprenörer finns det hjälpmedel som till exempel ÅF:s lilla prisbok, men för konsulter så saknas till viss del hjälpmedel. En del konsulter jobbar med individuell erfarenhetsåterkoppling men det krävs ofta några år i branschen för att skapa sig den erfarenhet som behövs. Dessutom har företagets övriga medarbetare sällan möjlighet att ta del av denna information på ett smidigt sätt. Syftet med examensarbetet var därför att sammanställa en erfarenhetsbank av tidigare färdigställda uppdrag och utveckla nyckeltal som kan användas till framtida anbudsförfrågningar. De frågeställningar som tagits fram för detta examensarbete var: · Vilka nyckeltal är relevanta för kommande anbud? · Finns det korrelation och samband mellan dessa nyckeltal samt hur påverkas nyckeltalen av parametrarna? · Vilken typ av uppdrag ger störst marginal, utifrån projekteringsfas, objekttyp, teknisk komplexitet och huruvida det var en om- eller nybyggnad? Examensarbetet behandlar erfarenhetsåterkoppling från ett konsultperspektiv inom projekteringsskedet i byggprocessen. De resultat som framtagits har gjorts med hjälp av Tyréns interna ekonomisystem och en enkätundersökning där uppdragsansvariga fick svara på frågor om sina uppdrag. Undersökningen resulterade i ett antal samband som visar på hur parametrar som objekttyp, teknisk komplexitet och bruttoarea påverkar uppdragets totala tid, marginal, mm. Dessutom utvecklades ett anbudsvektyg som kan användas som en indikation för kommande anbud. De slutsatser som kunnat göras i examensarbetet är bland annat att parametern tekniska komplexitet har en stor inverkan på tre av fyra nyckeltal marginal, total tid och TPR. För ekonomisk marginal hade varken objekttyper eller projekteringsfas lika stor inverkan på det den slutliga marginalen. Det visade sig även att om- och nybyggnation hade stor inverkan på de fyra nyckeltalen TPR, marginal, total tid och TPm2.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)