De professionella främlingarna : En kvalitativ studie kring hur konsulter upplever sin position på kundföretag och maktrelationen mellan konsulter och ordinarie personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur uthyrda konsulter upplever sin position på kundföretag samt hur de upplever den eventuella maktrelationen mellan konsulter och den ordinarie personalen. För att besvara detta syfte har en kvalitativ metod tillämpats, där fem konsulter i Stockholmsområdet intervjuats.

Studien har visat konsulternas arbetssituation på många sätt är otillfredsställande. Studiens resultat visar att konsulterna upplever ett visst utanförskap på sitt nuvarande uppdrag, dock inte i den utsträckning som tidigare forskning och teoretiska ramverk antydde. De faktorer som påverkade graden av utanförskap var konsulternas anställningsform (heltid/deltid), uppdragets längd samt åldersfördelningen på arbetsplatsen. De konsulter som arbetade deltid på sitt nuvarande uppdrag upplevde ett starkare utanförskap och upplevde att de hade svårare att komma in i den etablerade arbetsgruppen medan de konsulter som arbetade heltid kände en starkare samhörighet med kundföretaget och dess anställda. Uppdragets längd visade sig även i viss utsträckning påverka graden av utanförskap. De konsulter som arbetat på ett kundföretag en längre period upplevde en starkare samhörighet med kundföretagets personal, medan de konsulter som arbetat kortare tid på sitt uppdrag inte upplevde att kundföretaget och dess personal litade på att de utförde sitt arbete korrekt och att de skulle stanna på kundföretaget. Resultatet från denna undersökning visar att ju längre tid konsulterna arbetat på sitt aktuella uppdrag desto mindre betydelse hade anställningsformen. Ålder visade sig också vara en bidragande faktor till hur integrerade konsulterna upplevde sig vara på kundföretaget. På konsulternas arbetsplatser rådde en kraftig åldersskillnad och att det påverkade i sin tur relationsbygget på arbetsplatsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)