Revisionens nytta och värde från företagsledares perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Revisionens funktion är dels att vara en extern kontroll för företagens intressenter och dels att generera intern nytta för företagen. Förutsättningarna inom revisionsbranschen har förändrats på senare tid varför revisionens nytta kan ha förändrats. Då företagsledares uppfattningar om revision påverkar revisionen och efterfrågan av revision är det av intresse att studera detta från företagsledares perspektiv. Syfte: Syftet med studien är att utforska vilka nyttor och värden företagsledare upplever att revisionen bidrar med till företaget och dess ledning. Metod: Semistrukturerade intervjuer med 18 företagsledare genomfördes. 13 av företagsledarna var ekonomichefer och 5 var verkställande direktörer. Slutsats: Från företagsledares perspektiv uppfattas revision till stor del som bidragande till intern nytta. Den kontrollerande funktionen som revisionen haft för företagets intressenter, det vill säga mer extern nytta, verkar idag istället till stor del bidra till intern nytta. Företagsledarna uppfattade även att en stor del av revisionens kärnuppdrag innebär rådgivning vilket betyder att revisorn används som bollplank och rådgivare. Det kan vara ett resultat av den hårdnande konkurrensen vilket kan göra att revisorer fokuserar på att generera nytta för de reviderade företagen och göra deras representanter nöjda. Företagsledare verkar uppleva revisionens värde olika och studien indikerar att skillnader i företagsledarnas karakteristikor såsom befattning påverkar det upplevda värdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)