Grav språkstörning – en diagnos som är svår att definiera?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning Gezelius, Ludvig (2019). Grav språkstörning – en diagnos som är svår att definiera? Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Syftet med studien är att kartlägga hur känd diagnosen grav språkstörning är bland pedagogerna på en kommunal grundskola där flera av eleverna har diagnosen och vilken kunskap pedagogerna har om diagnosen. Avsikten är också att beskriva hur ledningen arbetar med problematiken kring elever med grav språkstörning, på organisationsnivå och individnivå, samt att klarlägga hur samsynen är mellan ledningen och pedagogerna - har de samma uppfattningar om vad som behöver göras på skolan för elever med grav språkstörning? Metoden som använts i studien för att samla in empirin är kvalitativa halvstrukturerade intervjuer och en webbenkät, intervjuerna genomfördes med fem ur skolans ledningsgrupp och enkäterna skickades ut till de pedagoger som arbetar på den undersökta skolan. De preciserade frågeställningen är: • Vad avser pedagogerna och skolledningen med begreppet grav språkstörning? • Vilken kunskap har pedagogerna och skolledningen om grav språkstörning? • Vilken syn har pedagogerna och skolledningen på undervisningen av elever med grav språkstörning? Finns det skillnader i synsättet, i så fall vilka? Min studie belyses i ett teoretiskt perspektiv av sociokulturell teori samt specialpedagogisk teoribildning. Jag har valt att genomföra en enkätstudie bland pedagoger och kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med skolledningen. I studien deltog 60 pedagoger i enkätstudien och fem intervjupersonen från den undersöka grundskolans ledningsgrupp. Utifrån studiens resultat, framkom att grav språkstörning är svårdefinierat för såväl pedagoger som ledningsgruppen. Samsynen på hur undervisningen ska se ut för elever med grav språkstörning är väldigt varierande, vilka hjälpmedel samt vilket stöd man får är oftast upp till den enskilda pedagogen som undervisar eleverna med grav språksötning. Men har pedagogerna i grundskolan den kunskapen som behövs? Här behövs det fortbildning för pedagogerna och som studien belyser behövs det en tydlig definition av grav språkstörning. Eleverna med grav språkstörning har ett stort behov av hjälp, vilket de ska få i vilken skolform de än går i från grundskola till specialskola. Nyckelord Grav språkstörning, grundskola, kartläggning, kunskapssyn, samsyn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)