E-Transformation : Det nya millenniets IT-satsning?

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Bakgrund: Internetrevolutionen håller i det tysta på att växa. De redan etablerade företagen står i öppningen för en ”ny ekonomi”, vilket inbegriper allt från skräddarsydda företagsportaler för den anställde till lösningar för effektivare och bättre kundrelationer. Denna nya ekonomi handlar om att rådande företag integrerar elektronikens fördelar i sin verksamhet, vilket vi valt att kalla e-Transformation. En total omstrukturering helt enkelt.

Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att se vad e-Transformation är och vilken nytta det kan ge företag. Detta kommer att exemplifieras med två fallföretag, SAS och Cisco Systems.

Avgränsningar: Ansträngningarna är att föra ett resonemang utifrån företagets perspektiv utifrån ett intresse av ett högre kassaflöde via effektivisering genom en e-Transformation. Vi kommer i analysen ej att försöka få fram ett värde på företaget utan ämnar endast att ge en ökad förståelse för hur en e- Transformation skulle kunna påverka värdet för ett företag.

Genomförande: Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie, där vi med hjälp av två representativa fallföretag, SAS och Cisco, undersöker e-Transformation för att se vilka positiva effekter det ger. '

Resultat: Sammanfattningsvis kan vi säga att vår studie har visat att e- Transformation kan vara en effektivisering som ger en positiv effekt på kassaflödet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)