Examensarbete specialpedagogprogrammet 2021. : ”Ja vi är ju mer som en klass på riktigt eftersom den är obligatorisk”. Intervjustudie gällande förskoleklassen som obligatorisk skolform.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Abstract  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass tänker kring och förhåller sig till att förskoleklassen nu är en obligatorisk skolform. I bakgrunden till detta arbete får läsaren möjlighet att följa med bakåt i historien hur det kom sig att förskoleklassen blev en obligatorisk skolform. Samt att olika dilemman som kan kopplas till förskoleklassen om obligatorisk skolform beskrivs. För att samla in data har det använts semistrukturerade intervjuer där själva intervjun mer har förts i form av ett samtal med pedagogerna som deltog i studien. Jag har valt att använda mig av en explorativ design för detta arbete. I stora drag innebär det att jag som forskare med denna studie, utifrån vad som kommit fram i mina resultat, hoppas kunna skapa underlag för nya ämnen för andra att undersöka vidare kring i nya studier. Resultatet av denna studie har bekräftat den bild som jag funnit beskrivits av olika författare och forskare sedan tidigare, gällande hur det är att undervisa i en förskoleklass. Resultatet visar även på att respondenterna i denna studie upplever att det har skett förändringar gällande deras arbetssituation, ibland åt det mer negativa hållet, sedan förskoleklassen har blivit obligatorisk. I diskussionen av detta arbete har jag valt att belysa tre dilemman som även kan kopplas till de forskningsfrågor som sattes upp i samband med syftet samt till den litteratur och forskning jag valt att belysa i min bakgrund. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)