Humor - en naturlig del i omvårdnaden av ett sjukt barn.

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Författare: Anna Säfström; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Humor kan vara ett sätt att kommunicera men kan även fungera som en copingmekanism för att hantera och bemästra svåra situationer. I mötet mellan människor kan humor skapa goda relationer och vara en isbrytare. Inom barnsjukvården kan humor gebarnet en möjlighet till avslappning och distans till obehag. Syftet med studien var att beskriva barnsjuksköterskors syn på humor och tillämpandet av humor vid omvårdnaden av ett sjukt barn. Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativa intervjuer med nio barnsjuksköterskor. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i fem teman: humor ger en tillåtande atmosfär, humor en naturlig del i omvårdnaden, humor kan vara sårande, humor kan vara ett arbetssätt och humor skapar en personlig kontakt till barn och familj. Humor avdramatiserade och gav en avslappnad och personlig stämning. Det var ett sätt för sjuksköterskan att inge trygghet och förtroende. Sjuksköterskorna var positiva till användandet av humor i omvårdnaden men måste vara lyhörda för när det är passande och inte. Humor användes ävenmellan personalen som ett sätt att hantera situationer som uppstod iarbetet och både barn och familj upplevdes mottaga humor positivt. Humor kan ses som ett verktyg som sjuksköterskan med fördel kan använda i arbetet. Ytterligare forskning är önskvärt för att utforska ämnet ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)