En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Eftersom vi står inför en revidering av förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019 vilket bland annat innebär att barnen ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompentens. Därför har syftet med vår studie varit att ta reda på hur pedagogernas förhållningssätt är till IKT/lärplattan i förskolan och vilka olika faktorer som påverkar användandet i verksamheten. För att undersöka vårt syfte med studien har vi använt oss av kvalitativa intervjuer där vi intervjuat 10 verksamma förskollärare. Under analysen av vårt insamlade material har vi utgått ifrån den sociokulturella teorin och begrepp som den proximala utvecklingszonen och mediering. De resultat vi fick fram av vår intervjustudie under den första frågeställningen var vikten av närvarande pedagoger för att bland annat kunna stimulera barnens proximala utvecklingszon. Utifrån vår andra frågeställning visade sig resultatet vara att olika faktorer påverkar pedagogers användande av lärplattan i förskolan. Dessa faktorer var pedagogens ålder och kompetens inom IKT. För att skapa tydlighet i vår studie har vi valt att använda lärplattan som gemensamt samlingsnamn för de olika plattformarna (Ipad, tablet, padda, surfplatta). Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)