Mödrars attityder till långtidsamning

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Anne Hamréus; Julia Ivanoff; [2011-02-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Omgivningens åsikter och attityder är betydelsefulla faktorer som påverkar amningslängden. Syftet med denna studie var därför att undersöka mödrars attityder till långtidsamning. Internetsajten Familjeliv.se valdes som plats för studiens utförande och 202 diskussionsinlägg författade av totalt 108 mödrar analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys såsom beskrivet utav Graneheim & Lundman (2004). I resultatet identifierades sex teman och 16 subteman. I resultatet var det tydligt hur de mödrar som långtidsammar grundar sina argument på vetenskapliga rön till skillnad från dem som är negativt inställda vilka baserar sina attityder på en allmän negativ inställning i det svenska samhället. Det är rimligt att anta att långtidsammande mödrar måste söka kunskap och basera sig på vetenskap för att försvara sig mot den tydligt negativa inställning som finns i vårt samhälle. Med anledning av detta är det viktigt för barnmorskor att identifiera de faktorer som påverkar attityden till långtidsamning. Vi hoppas att denna uppsats kan ligga till grund för att visa behovet av ytterligare forskning i ämnet långtidsamning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)