Proveniensprincipen : Vara eller icke vara - det är frågan i en digitaliseradinformationsförvaltning

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Sammanfattning: Detta forskningsarbete lyfter den problematik somdebatterats kring proveniensprincipen och den ombildningdenna princip har mött sedan digitaliserings ankomst.Studiens avsikt var att påvisa vilken innebörd principen haridag i en modern informationsförvaltning och deninformationshantering som sker där. Syftet var även attundersöka hur informationsförvaltningen arbetar proaktivtmed att garantera proveniens i all sin informationshantering,samt belysa hur proveniens förstås i förhållande till valet avmetod kring informationshanteringen.Undersökningen var kvalitativ och utfördes på tiokommunarkiv i form av att varje kommuns kommunarkivariedjupintervjuades. I undersökningen har även planer kringinformationshantering en studerats. Studien konstaterar vilkaförenklingar som digitaliseringen inneburit kring att säkerställa proveniens, där automatiserad och utvecklad metadataskapat verklig proveniens som kan påvisa informationenssamband med den process och det sammanhang där den harbefunnit sig. Uppsatsen diskuterar även de bekymmer somuppstår då digitaliserad information ordnas på helt andra sättän tidigare och vilka konsekvenser detta får för hur vi skaförhålla oss till och förstå proveniens.Resultatet visar att informationsförvaltningarna kan borga föryttre proveniens vad gäller arkivmaterialet men inte helahandlingsbeståndet. Studien fastslår vidare att inreproveniens som en spegling av organisationens verksamhetmåste förstås utifrån hela handlingsbeståndet och desslogiska ordning, snarare än utifrån arkivmaterialets synliga.Undersökningen konstaterar även betydelsen av proaktivitetkring arbetet med att tydliggöra informationens processuellakontext, samt tidig metadataapplicering ochsystemutveckling som behåller metadata genom allaprocesser. Uppsatsen understryker slutligen att detta inte görsi den utsträckning som är nödvändig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)