Klotter 4-ever. En språkvetenskaplig analys av klotter på Hisingen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Pia Nilsson; [2019-02-05]

Nyckelord: klotter; graffiti; sociolingvistik; typografi; Sprachtheorie;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att dokumentera klotter på utvalda platser på Hisingen, undersöka vilka mönster som finns i materialet och att genom språkvetenskapliga analyser och jämförelser med andra klottersammanställningar avgöra vad dessa mönster kan säga om samhället år 2018. Metoden för insamling av material är fotografering av klotter på specifika platser och analysmetod är kategorisering och uppdelning av det fotograferade materialet som därefter kopplas till teori. Teorierna som använts i analysen är den sociolingvistiska teorin om prestige och dold prestige, de typografiska teorierna om konnotation och erfarenhetsbaserad metafor och den psykolingvistiska pragmatikteorin om språkets funktioner, Sprachtheorie. Resultatet visar framförallt att klotter ofta är knutet till sändaren och dennes känslor, men även att samhället har förändrats de senaste 30 åren. Exempelvis vad som provocerar, vilket idag är rasism, invandring och droganvändning. TTP-graffiti behöver inte endast vara en protest mot samhället, utan kan även fungera som en uppvisning av färdigheter och visa på en vilja att vara delaktig i samhället. Materialet visar även att klotter kan användas som gruppmarkör, både i form av prestige och dold prestige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)