Kognition, Information, Teknologi

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Författare: Julio Alberto Rodriguez; [2001]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Följande uppsatsarbete behandlar den vetenskapliga samhörigheten och de inbördes relationernamellan kognition, information och teknologi.Sambandet som finns mellan information och teknologi har setts som självklara i vårt samhälle präglatav informationshanterande maskiner. Självklarheten uppkommer mest som en konsekvens av att dentillämpade verkligheten som ger oss är ett etablerat faktum, men är mindre självklar när vi vill kommaåt den innebörd information och teknologi har i långsiktiga och strategiska frågor som handlar ommänniskans utveckling och dess förutsättningar.Med datorernas tillkomst fick kognition och kognitionsvetenskap en förnyad betydelse som måstebeskrivas ur det tvärvetenskapliga synsättet.Studierna och jämförelserna av maskiner och människor i sitt hanterande och behandlande avinformation, gav plats för en snabb utveckling inom cybernetik, AI och automatiskt beslutsystem.Dessa tillämpade aspekter i vår samhälle är bara en del av det kognitiva perspektivet som möjliggör enfördjupning i studier av människans tankeprocesser och verklighetstolkningar och hur dessa påverkaroch har påverkat vår historiska utveckling.Den kognitiva utvecklingen är både en biohistorisk och kunskapsbetingande process. För att förklarakognitionens betydelse vad gäller människans existens måste den beaktas i sin praktiska relation tillomgivningen och människans sätt att förbättra dess överlevnadsvärde. Överlevnaden som i detmänskliga släktet hade medvetenhet och kunskap som främsta resurs. Resurs som så småningomutformade människans långsiktiga överlevnadsstrategi.I det historiska vetenskapliga perspektivet var kognition ett filosofiskt och psykologiskt inriktat ämnemen i dess utveckling intog kognition flera nya kunskapsområden. I vårt nuvarande vetenskapligasynsätt, hanterar kognitionsvetenskap studier av naturliga och artificiella informationssystem och deninteraktion som uppkommer mellan dessa två IS.Integrerade studier om utveckling, förändringar, framåtskridande och krissituationer skärskådasdjupare i dess problemområde genom kognition, information och teknologi som tvärvetenskapligakärnämne.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)