Identifiering av slöseri och undersökning av multipla takttider : En studie på ABB Robotics

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: ABB Robotics är en av de största leverantörerna av industrirobotar på den globala marknaden. En av deras fabriker är belägna i Västerås där det här arbetet har utförts på slutmontaget av stora industrirobotar (SSIR). Slutmontaget är en taktad linje bestående av åtta stationer och en avsyning som slutstation. Robotarna som monteras på linjen har varierande cykeltider och alla modeller har inte arbete vid alla stationer. Linjen har en andon-resurs som används för att minska störningar och hantera avvikelser. Slutmontaget har nyligen genomgått en ombyggnation och ABB Robotics är nu intresserade av att identifiera slöserier i det nya flödet och undersöka möjligheten till att använda multipla takttider för att öka kapaciteten, vilket är fokus i det här arbetet. Arbetet genomfördes i två etapper där den första delen fokuserades till att identifiera slöseri och den andra delen tillägnades takttid och kapacitet. En kartläggning av nuläget genomfördes för att skapa förståelse för dagens flöde och problemet. Utifrån nulägesbeskrivningen skapades en värdeflödesanalys (VFA) baserat på en befintlig mall och cykeltider från tidigare tidsstudier. Slöserier identifierades utifrån de åtta slöserierna enligt lean med hjälp av VFA, spagettidiagram och störningsloggen. I dag uppstår slöseri på grund av att montören behöver gå och hämta material och verktyg. Cykeltiderna som användes för VFA användes även vid beräkning av kapacitet och takt. Olika takttider och mix av modeller jämfördes för att ta fram rekommendationer kring användandet av takttid. Lösningsförslag till hur identifierade slöserier togs fram och även förslag till hur de olika slöserierna kan mätas. Två av lösningsförslagen är att förändra layouten på station 1 och att införa ett nytt system för materialförsörjning. Om cykeltiderna för respektive modell och station förblir desamma eller om det sker en jämn förkortning rekommenderas ABB Robotics att enbart använda en takttid på SSIR. För att det ska bli aktuellt med att införa multipla takttider krävs en större skillnad i cykeltid mellan tunga och lätta modeller. Om de lätta modellerna ombalanseras till att ha arbetsmoment vid alla åtta stationer kan kapaciteten höjas med 4,5 % vid införande av multipla takttider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)