Influencer endorsement via Youtube: Vilka faktorer påverkar konsumenters vilja att köpa skönhetsprodukter? : En kvantitativ replikationsstudie på den svenska marknaden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka inflytandet av influencers på sociala medier (SMI), elektronisk word-of-mouth (e-WOM) och upplevd kvalitet på svenska konsumenters köpintention vid skönhetsprodukter som rekommenderas av skönhetsinfluencers på Youtube. Det för att bidra till kunskap som företag kan utgå ifrån när de skapar sina marknadsföringsstrategier. Studien är en replikering av en studie av forskarna Rosaria och Luthfia (2020) som genomfördes i Indonesien och därmed användes samma metod: en kvantitativ metod via en webbaserad enkät. Den besvarades av 127 respondenter varav 91 uppfyllde urvalskriterierna då de var kvinnor mellan 17-30 års ålder som följer en skönhetsinfluencer på Youtube. Resultatet visade att SMI och upplevd kvalitet för sig har ett signifikant inflytande på köpintention, förutom e-WOM. Det visade också att alla tre har samtidigt ett signifikant inflytande på köpintention. När det gäller framtida forskning skulle det vara intressant att genomföra en kvalitativ studie om samma faktorer för att få en djupare förståelse om varför dessa faktorer har ett inflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)