Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende : En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Fallolyckor är ett allvarligt problem bland äldre människor i dagens samhälle. Ett fall kan leda till svårigheter att utföra aktiviteter i vardagen. Arbetsterapeuten har därför en viktigt roll i arbetet för att förhindra fall men trots det finns det få studier om arbetsterapeuters erfarenheter om arbete med fallprevention. Syftet var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med fallprevention hos äldre i ordinärt boende. Metoden var en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. Deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval och totalt deltog nio arbetsterapeuter från två olika kommuner i södra Sverige i examensarbetet. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera materialet. Resultatet kunde sammanfattas i fyra kategorier; arbetsterapeuters uppfattningar om fallprevention, vikten av samverkan, redskap för att identifiera fallrisker och fallpreventiva åtgärder i ordinärt boende. De i sin tur delades in i elva underkategorier. Slutsatsen var att fallprevention är ett område som är svårt att arbeta förebyggande med. Oftast kopplas arbetsterapeuten in när fall redan har inträffat, men flera arbetsterapeuter betonade att de önskade att arbeta mer förebyggande för att förhindra fall. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)