Socialsekreterare, klienter och relationen dem emellan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med min c-uppsats var att undersöka klienters attityder och förväntningar i bemötandet till socialtjänsten. Jag ville även undersöka varför en del klienter blir självförsörjande medan andra inte blir det och vilka faktorer som kan påverka klienten till självförsörjandet, utifrån socialsekreterarnas perspektiv. För att förstå detta och nå mitt mål så bra som möjligt fokuserade jag mest på socialsekreterare, makt, klient, bemötande, handlingsutrymme, relation och professionalitet. I denna forskning använd jag mig av ostrukturerade kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade tre socialsekreterare på ett socialkontor och fem klienter på en verksamhet som har samarbete med socialtjänsten. Både socialsekreterarna och klienterna är verksamma inom samma stadsdel. Utifrån både klienternas och socialsekreterarnas perspektiv har bemötandet spelat stor roll för att handlägga ett ärende. Alla socialsekreterarna tyckte att de är viktiga personer för att påverka klienten till självförsörjande och de tyckte att tydligheten i bemötandet underlättar både handledning och beslutfattandet. De flesta av klienterna var nöjda med sina socialsekreterare och de tyckte att det är bra att socialtjänsten finns.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)