Beräkningsmetod för påverkan av driftstörningar i produktionssystem med serie-parallella flöden

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: I det här arbetet eftersökte Scania IM en metod för att beräkna maskiners påverkan på output för en produktionslina vid driftstörningar. Metoden skulle kunna appliceras på en produktionslina med ett serie-parallellt flöde och arbetet utgick från en utvald lina där man bearbetar cylinderhuvuden. Vid framtagandet av beräkningsmetoden skapades det som i arbetet kallas för påverkansfaktor som tar fram vilken påverkan ett bortfall av en maskin i flödet har på flaskhalsutrustningen, som i sin tur står för den yttersta begränsningen för systemet. På seriella stationer erhålls en påverkansfaktor på 100 % men på stationer med parallell utrustning så finns det en kvarvarande kapacitet vid driftstopp av enstaka maskiner vilket är beroende av hur många maskiner samt vilken utnyttjandegrad de hade i ursprungsläget. Vid framtagandet av beräkningsmetoden togs inspiration från tidigare arbeten inom detta område men anpassades eller förenklades för att möta behoven från underhållsavdelningen. En utveckling av metoden gjordes även för att kunna analysera historiska data där information omproducerad variant saknas och då används ett viktat genomsnitt för påverkansfaktorn. Påverkansfaktorn bortser från buffertars påverkan på systemet men hur de ska inkorporeras undersöktes och därav togs ett förslag fram där kritisk driftstoppstid (critical downtime) används tillsammans med påverkansfaktorn för att ta hänsyn till såväl buffertar som parallell utrustning. Ett verktyg skapades för Scania IM för att underlätta användandet av framtagna beräkningsmetoder. Det som kvarstår efter avslutat arbete är att över tid testa de framtagna metoderna för att undersöka hur väl de överensstämmer med verkligt produktionsutfall. Detta kunde ej genomföras under gällande situation då produktionen ej var i drift enligt normalläge under tidsperioden för arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)