Det kulturella kapitalets betydelse för välbefinnandet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Bakgrund: Möjligheterna till att positionera sig själv i förhållandet till andra tycks vara obegränsade, vare sig jämförelsen handlar om quizresultat eller inkomst. Att besitta hög status är starkt förknippat hög socioekonomisk position såväl som fysisk hälsa och välbefinnande. En undersökning har visat att allmänbildning är den mest statusgivande faktorn i Sverige, och en typ av allmänbildning som är inriktad på finkulturell bevandring, och kan användas som en resurs för att nå höga samhällspositioner, är s.k. kulturellt kapital. Syfte: Syftet med föreliggande studie är att pröva hypotesen att kulturellt kapital i sig kan fungera som en statusresurs som ökar det subjektiva välbefinnandet. Metod: Multipel regressionsanalys av sekundärdata om livsstil och hälsa från SOM-institutets undersökning Riks-SOM 2012, tillhandahållet av Svensk Nationell Datatjänst. Resultat: Den statistiska analysen kunde inte fastslå ett signifikant samband mellan kulturellt kapital och subjektivt välbefinnande i urvalet som helhet. När hänsyn togs till de olika subgrupperna inom urvalet kunde däremot ett positivt samband identifieras bland kvinnor och personer med utomnordlig etnicitet, samt ett negativt samband inom gruppen män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)