Konsten att fatta ett välgrundat beslut : Den organisatoriska utformningens betydelse för användandet av Business Intelligence

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Organisationers intresse för att kunna utvinna information ur data och därigenom erhålla konkurrensfördelar har ökat under senare år. En strategi som mottagit mycket uppmärksamhet är Business Intelligence (BI). Det har emellertid visat sig att få organisationer upplever de förväntade fördelar som BI är tänkt att leverera. Traditionell forskning har pekat på brister i data som en anledning till detta. Nutida forskning har emellertid pekat på organisatoriska faktorer som hinder för användande. Med anledning av detta är syftet med studien att undersöka hur den organisatoriska utformningen påverkar användandet av BI. Studien har en kvalitativ karaktär där respondenter med expertis kring BI intervjuades. Resultatet av studien visar att den organisatoriska utformningen kan ha påverkan på användandet av BI. Utvecklingen av roller, rutiner och regler kan ha effekt på spridningen av användandet i organisationen samt på vilken analys som genomförs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)