Cristiano Ronaldwho?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Cristiano Ronaldwho? En kvalitativ studie om esportatleter, de nya sportstjärnorna Seminariedatum: 2020-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Victor Grundén, Christopher Kewenter och Isak Söderlund Schulz Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Esport, esportatleter, esportfans, athlete branding och sports marketing Syfte: Huvudsyftet är att undersöka eventuella modifikationer och tillägg gällande den mest vedertagna athlete branding modellen inom traditionell sport. Detta uppnås genom två delsyften: (1) Undersökning av särdrag gällande esportatleter & deras fans, (2) undersökning av särdrag gällande esport. Metod: Uppsatsen har använt en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv forskningsansats. Analys och slutsatser bygger på empirin som består av datainsamling från semistrukturerade intervjuer. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår ifrån Akiko et al:s (2014) artikel “Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image”, i vilken Model of Athlete Brand Image presenteras. Empiri: Det empiriska materialet består av femton semistrukturerade intervjuer med branschexperter, esportfans och en esportatlet. Samtliga är män mellan åldern 23-40 år. Resultat & slutsats: Uppsatsen fann att relationen mellan esportatlet och esportfan utgör grunden för varför en esportatlet särskiljer sig från en traditionell atlet. Detta innebar att dimensioner av Model of Athlete Brand Image i vissa fall bekräftades, i andra fall revideras och att även två dimensioner las till. 1 Title: Cristiano Ronaldwho? A qualitative study about esport athletes, the new sports stars Seminar date: 2020-06-04 Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or (ECTS-cr) Authors: Victor Grundén, Christopher Kewenter and Isak Söderlund Schulz Advisor: Peter Svensson Key words: Esport, esport athletes, esport fans, athlete branding and sports marketing Purpose: The study’s main purpose is to explore potential modifications and additions to the most established athlete branding model within traditional sport. This is achieved through two subsidiary purposes: (1) examination of unique features regarding esport athletes and their fans, (2) examination of unique features regarding esport. Methodology: The study is based on a qualitative research method and uses an abductive scientific approach. The analysis and conclusions are based on the empirical data from the semi-structured interviews. Theoretical perspectives: The theory consists of Akiko et al’s (2014) article “Branding athletes: Exploration and conceptualization of athlete brand image” where the Model of Athlete Brand Image is presented. Empirical foundation: The empirical material is based on fifteen semi-structured interviews with industry-experts, esport fans and one esport athlete. The interview objects are all men between the age of 23-40. Conclusions: The study found that the relationship between esport athletes and esport fans creates the basis for why an esport athlete differs from a traditional athlete. This meant that the dimensions of the Model of Athlete Brand Image were in some cases confirmed, in other cases revised and that two dimensions were added.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)