Isoleringsmaterials påverkan på LCA och LCC i prefabricerade småhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

Författare: Steve Georges; Oskar Larsson; [2020]

Nyckelord: LCA; LCC; Insulation; LCA; LCC; Isolering;

Sammanfattning: Syfte: Syftet var att undersöka huruvida olika isoleringsmaterial inom byggsektorn påverkar CO2-utsläppen, kostnaden och köldbryggor i småhus. Detta utfördes för att belysa vilka effekter det medföra kortsiktigt och långsiktigt för både byggföretagen samt för klimatet. Metod: Metoderna som användes var litteraturstudie, dokumentanalys och fallstudie. Resultat: Resultaten från empirin visade att isoleringsmaterialet fick relativt stora konsekvenser för de totala energiförlusterna. Detta genom att köldbryggorna och U-värdenas storlek förändras medan areor och längderna på köldbryggorna är konstanta. Skillnaderna blir tydligare ju större area huset har (inklusive antal våningar) och det ger i de flesta fall även upphov till längre köldbryggor. Resultatet visade att cellulosa hade det bästa LCC-värdet medan aerogel hade det sämsta LCC-värde, aerogel var cirka 790% värre än cellulosa. Aerogel hade lägst koldioxidutsläpp vid utsläpp från el som bedriver huset medans mineralull, cellplast, cellulosa släpper ut cirka 10% mer än aerogel. Vid isoleringsmaterialproduktion släpper aerogel mest koldioxid och cellulosan absorberar koldioxid.   Konsekvenser: Isoleringsmaterialet har en stor inverkan på energiförlusterna i småhus. Det främsta skälet till att välja ett bättre isoleringsmaterial är på grund av värmekonduktivitet, då det får miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Lägre energiförbrukning är positivt för miljön. Begränsningar: På grund av examensarbetets omfattning begränsades undersökningen till småhus som är stationerade i Sverige. Det medförde att studien anpassades efter krav som återfinns I BBR (Boverkets Byggregler). Beräkningarna och värden för köldbryggorna är endast utförda teoretiskt, d. v. s ingen uppföljning sker eftersom tiden och resurserna inte är tillräckliga. Nyckelord: Aerogel, cellplast, cellulosa, energiförluster, energitransmission, hållbart byggande isoleringsmaterial, långsiktigt byggande, köldbryggor, mineralull, polyuretan,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)