Pensionsåldern påverkan på BNP : En analys av effekten på Real BP då Danmark sänkte pensionsåldern 2004

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: En åldrande befolkning och behovet av höjd pensionsålder är ett omdebatterat ämne i industrialiserade länder. Den genomsnittliga förväntade livslängden har ökat samtidigt som pensionsåldern inte höjts i samma takt. Mot bakgrund av detta syftar studien till att deskriptivt visa hur Sverige, Danmark och Finlands pensionssystem är uppbyggda och hur befolkningsunderlaget förändrats under tidsperioden 2000-2008. Huvudsyftet är att undersöka hur Real BNP förändrades då Danmark genomförde en pensionsreform 2004 och då pensionsåldern sänktes från 67 till 65 år. I denna studie görs en difference-in-difference beräkning för att undersöka hur dansk Real BNP utvecklades jämfört med svensk Real BNP efter sänkt pensionsålder 2004. Vid inkludering av år och invandringsandel som kontrollvariabler ger vår difference-in-difference ett statistiskt signifikant estimat för pensionsreformen i Danmark på -4,1 % jämfört med Sverige. Det betyder att Danmarks Real BNP-utveckling var 4,1% lägre än svensk Real BNP-utveckling efter 2004. Detta är i linje med livscykelmodellens teori om förväntad konsumtion. Ett problem med vår undersökning är att Sverige också genomförde en pensionsreform under den studerade tidsperioden. Det går därmed inte att avgöra om det endast är den danska pensionsreformen som estimerar resultatet i difference-in-difference. Eftersom förutsättningar för difference-in-difference inte är uppfyllda kan vi inte tolka resultatet kausalt men sambanden kan diskuteras deskriptivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)