Internprissättning utifrån OECD:s modellregelverk : en komparativ studie mellan Tyskland och Storbritannien

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Den fortsatt snabba tillväxten av internationell handel och den ökade globaliseringen harresulterat i en ökning av användandet av internprissättning inom koncerner. Detta har i sin turuppmärksammat multinationella företag, som till följd av detta hamnat i mitten av en storm avstridigheter. I takt med att transaktioner ökat, har det uppstått problem med internprissättning.Internprissättningen används som ett viktigt verktyg av globala företag för att uppnå optimalavinster, där det kan uppstå manipulation av internpriser. Internprissättning förklaras därförofta som fenomenet att vinstmaximera genom att utnyttja andra länders skattesystem ochkringgå statliga regleringar. Mobiliseringen av internprissättning i syfte av skatteflykt är nästintill osynligt för allmänheten och ytterst svårt för tillsynsmyndigheter att upptäcka. För attkomma till underfund med detta problem och samtidigt hjälpa skattemyndigheter ochmultinationella företag har organisationen Organisation for Economic Co-operation andDevelopment (OECD) tagit fram ett antal riktlinjer.Syftet med vår studie är att genomföra en komparativ undersökning för att pröva om det finnsen skillnad mellan tillämpningen av OECD:s riktlinjer, mellan länder med anglosaxiskrespektive kontinental redovisningstradition. Därför sker den komparativa studien mellan detkontinentala Tyskland och det anglosaxiska Storbritannien. För att undersöka potentiellaskillnader används kapitel I, II och IV i OECD:s riktlinjer för internprissättning (OECDTransfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010).Dessa kapitel innehåller armlängdsprincipen, internprissättningsmetoder och dokumentation.För att kunna bedöma om det finns några skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjermellan Tyskland och Storbritannien har vi kvalitativt granskat lagtexter och riktlinjer frånländernas skattemyndigheter. Vidare har vi använt oss av kvalificerad juridisk och ekonomisklitteratur.Vi har kommit fram till att det finns en skillnad mellan tillämpningen av OECD:s riktlinjermellan Storbritannien och Tyskland. Trots likheter som identifierats finns även storaskillnader mellan de två länderna. Dessa olikheter har varit av sådan omfattning att slutsatsenom att det råder skillnader i tillämpningen av OECD:s riktlinjer mellan ett anglosaxiskt ochkontinentalt land, kunnat dras. Studien bidrar till ökad kunskap om hur skattelagstiftningen ärutformad i Storbritannien och Tyskland. Den bidrar även med kunskap om hur OECD:sriktlinjer är utformade och hur dess utformning påverkar andra länders internprissättning. Vårstudie bidrar vidare med litteratur om Tysklands och Storbritanniens implementering avOECD:s riktlinjer samt OECD:s påverkan på utformning av länders skatteregler inominternprissättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)