Samspelet mellan användande av icke-monetära belöningar och personalomsättning i företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Författare: Rebecca Norman; Madelene Hassa; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: Samspelet mellan användande av icke-monetära belöningar och personalomsättning i företag. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Madelene Hassa och Rebecca Norman Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Datum: 2015 – Januari Bakgrund: I dagens konkurrenskraftiga samhälle har det blivit allt viktigare för företag att måna om sina medarbetare och behålla kompetens. Detta kan bland annat göras med hjälp av olika typer av belöningssystem, varav icke-monetära belöningar på senare år blivit allt vanligare. Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för samspelet mellan företagsledningars användande av icke-monetära belöningssystem och personalomsättning i företag. Metod: Studien är genomförd med en kvalitativ design och en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Analysen och slutsatsen bygger på inspiration av grundad teori. Slutsats: Studien har kunnat svara upp till syftet genom en ökad förståelse för att POS kan leda till minskad personalomsättning och kunnat identifiera olika faktorer vilka kan öka ett företags POS, där mycket fokus hamnar på gemenskap och trivsel, erkännande och eget ansvar. Studien bidrar därmed till ökad förståelse kring sambandet mellan belöningar och personalomsättning och ger olika konkreta exempel på vad som skulle kunna ses som ett sådant samband. Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning med samma utgångspunkt som i denna studie skulle vara intressant då vi inte hittat någon tidigare utbredd forskning med liknande syfte. Detta för att kunna utläsa hur väl andra studiers slutsatser skulle stämma överens med vår. Nyckelord: Belöningssystem, icke-monetära belöningssystem, personalomsättning, gemenskap, erkännande, POS. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)