Att skriva om musik : En analys av folkmusikrecensioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Författare: Linda Gustafsson; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Linda Gustafsson: Att skriva om musik. En analys av folkmusikrecensioner. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C-uppsats (60 p).

Uppsatsens syfte är att se hur aktuella folkmusikkonserter med nordiska artister verbaliseras i dag i landets två största dagstidningarnas recensionstexter samt att ge en bakgrund till hur man skriver om musik. Uppsatsen består av två delar som binds samman av en diskussion: dels en musikestetisk teoridel som behandlar sambandet mellan musik, språk, kultur och kommunikation, dels en analys av konsertrecensioner. Utgångspunkt för uppsatsen är Sirpa Koiranens avhandling Speåk, musik och kultur – en studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar (1992) samt en C-uppsats av Pernilla Nilsson: Det är som gräshoppssvirr och fågelsång – rapport om folkmusiken, dess utövare, åhörare och Folkmusik- och dansåret sett genom pressens ögon (1991). Koiranen undersöker språkbruket inom jazz, pop och konstmusik. Hon visar att recensionen är en del i en kulturell kommunikation, då konserten förmedlas via massmedia till läsarna. Nilsson redovisar pressens syn på folkmusik under åren 1980, 1988 och 1990. Hennes material visar att folkmusikgenrens mediala arena förändrats genom förekomsten av recenserade konserter. Textanalysen visar att recensionerna i första hand är informativa och redovisande samt att stilkategorisering är en svår fråga för anmälarna. Vidare säger genomgången att det handlar om en individuell kvinnlig genre samt att folkmusik – i likhet med jazz och pop i Koiranens studie – utgör en motkultur i jämförelse med konstmusik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)