Effektivisering av armeringsprocessen med hjälp av Lean-metodik

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Detta examensarbete utgör den avslutande delen i högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktningen industriell ekonomi och produktion och bedrevs i samarbete med Skanska Sverige AB. Studien undersöker hur Lean kan användas för effektivisering av armeringsprocessen av en stödmur genom att tillämpa Kata-metodiken adapterad för byggindustrins kontext. Det huvudsakliga målet med studien var att undersöka hur kostnadsbesparingar skulle kunna uppnås med hjälp av processförbättringar som minskar ledtiden för armeringsprocessen genom att ta fram ett måltillstånd för hur systemet bör fungera i framtiden. För att nå fram till målet med examensarbetet används en anpassad förbättringsmodell, Skanska Process Improvement (SPI) som steg-för-steg visar hur processförbättringar kan uppnås med hjälp av Lean-principer som exempelvis Genchi Gembutsu och PDCA. Vid genomförandet av studien har datainsamling till största del skett genom att följa yrkesarbetarna ute på arbetsplatsen under fem arbetsdagar vid progressionen av armeringsprocessen, vilket har genererat flertalet tidsadderande observationer. Tre måltillstånd har därefter tagits fram med syftet att eliminera avvikelserna varefter ett av måltillstånden valdes ut som lämpligast att bearbeta först, vilken är att implementera en standardiserad monteringsanvisning för armeringsprocessen. I ett längre perspektiv skulle SPI-modellen kunnat tillämpas för att förbättra helt andra byggprocesser som till exempel formsättning eller gjutning. För fortsatta studier skulle måltillståndet behöva omsättas i verkligheten genom utförandet av de PDCA-experiment som har förberetts i examensarbetet och med vägledning av SPI-modellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)