Äldre personers upplevelser av att bo på ett särskilt boende : Det sista boendet i livet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre. Idag är 1 av 11 över 65 år men år 2050 kommer 1 av 6 vara över 65 år. Antalet äldre som är över 80 år och kräver insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsboende ökar. Här ser vi ett av samhällsstödets, vårdens och omsorgens största framtida prövningar. Syfte: Beskriva hur äldre personer upplever att det är att bo på ett särskilt boende. Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på 12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Sökningarna efter artiklar har skett i databasen PubMed. Huvudresultat: Flytten till ett särskilt boende påverkade den äldres känsla av frihet. Leva på boendet sågs som en lång väntan på döden och många kände sig ensamma och övergivna. De äldre kände sig begränsade och upplevde att ingen lyssnade på deras åsikter. Låsta dörrar på boendet uppfattades som begränsande och de äldre hade känslan av ett fängelse. Aktiviteter var viktigt för välmåendet, både ensam och tillsammans med andra. Kunna röra sig fritt och ha närhet till natur, friluftsliv och kunna gå ut på promenader var viktigt. Närståendes delaktighet i äldres liv var viktigt för välmåendet. Bemötandet av sjuksköterskan hade stor betydelse för trivseln. Slutsats: De äldre upplevde att aktiviteter eller träning tillsammans med andra äldre eller ensamma var en positiv upplevelse. Närståendes delaktighet var av stor betydelse för de äldre. De äldre personerna upplevde att de kände sig instängda när dörrarna var låsta och hade en önskan att kunna gå utomhus oftare. Många kände sig ensamma på det särskilda boendet och att det var en lång väntan på döden. Detta trots att många människor fanns runt dem. Det är av betydelse för de äldre att sjuksköterskan tar sin ledarroll och vägleder vårdpersonalen att ha ett gott bemötande i alla situationer. För att sjuksköterskan ska få en bättre bild av vad som påverkar de äldres upplevelse krävs mer forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)