Leda som lärare. En kvalitativ studie om hur arbetslagsledaren navigerar i utrymmet mellan skolledning och kolleger

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur fem arbetslagsledare (mellanledare) upplever att leda sina lärarkolleger utan att vara deras chef. Studien avser också fånga hur arbetslagsledare erfar att verka i fältet mellan skolledning och lärarlag. Teori: Vetenskapsteorin som studien bygger på utgår från fenomenologin och perspektiv på den upplevda världen. Livsvärlden fångar in hur världen upplevs utifrån bland annat normer och tidigare erfarenheter. Resultatet struktureras upp genom tematisk analys och resultatet förklaras med teorin om praktikarkitekturer och Foucaults maktbegrepp. Metod: Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med arbetslagsledare där de beskriver sina erfarenheter av att vara arbetslagsledare. För att komplettera intervjuerna har även observationer på arbetslagsledarmöten och arbetslagsmöten genomförts. Resultat: Studien identifierar två olika arbetslagsledare. Den ena identifierar sig mer med skolledningen och är aktiv i sitt mellanledarskap och tycker att det är utvecklande med diskussioner och visst motstånd i arbetslaget. Den andra gruppen förknippar sig starkt med lärarkollegiet och anser att de enbart är språkrör för lärarna mot skolledningen. Gruppen anser att det är obekvämt när motstånd uppstår i arbetslaget. Studiens resultat visar också att arbetslagsledarna använder sig av olika strategier för att navigera i sin praktik och i mellanrummet mellan skolledning och kolleger. De går en ständig balansgång mellan att vara arbetslagsledare och kollega på samma gång och motstånd uppstår när kollegerna anser att arbetslagsledaren blir för aktiv i sitt ledarskap och utför ledarskapshandlingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)