Svensk polis arbete mot 1 % -gängen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Marcus Jonsson; Martin Larsson; Peter Sjödin; [2008]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att undersöka den svenska polisens arbetsmetoder mot ”1% MC-gängen” Hells Angels MC och Bandidos MC. Med ”1 % MC-gängen” menas i detta sammanhang klubbar, som själva hävdar att de tillhör en del av mc-miljön som har brutit med det etablerade samhället och har sina egna ”lagar och regler”. Empirin är byggd på intervjuer med poliser från polismyndigheterna i Stockholm och Skåne. Det inledande kapitlet beskriver historian bakom dessa kriminella gäng och deras hierarki. Den totala ökningen avseende medlemsantalet för dessa två kriminella organisationer är 47% under perioden November 2006 – Januari 2008. Polismyndigheterna är överens om att ”1%-gängen” är organiserad brottslighet. Polismyndigheter samarbetar i stor utsträckning med andra svenska myndigheter. Syftet är att få fler ingångsvinklar att bekämpa ”1%-gängen”. Endast polisärt arbete räcker inte, samarbete med andra myndigheter försvårar för dessa gäng att få fotfäste i dessa län. Stockholmspolisen har i större utsträckning mer riktad verksamhet mot ”1%-gängen” genom spjutspetsverksamheter som NOVA3 och särskild gänginsats. Skåne har ingen särskild enhet som arbetar mot ”1%-gängen”. Istället har man valt att ha arbetet mot dessa gäng i det vardagliga arbetet bland poliser i yttre tjänst. I det avslutande kapitlet så diskuteras vilka möjlighet den svenska polisen har att arbeta mot dessa gäng. Förslag ges angående en mer skärpt lagstiftning och ett aktivt informationsutbyte myndigheter i mellan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)