Utmaningar vid verksamhetsutveckling genom företagsförvärv : En företagskulturell fallstudie om sammanslagningen av två företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Förvärv och sammanslagningar av företag är en vanlig form av strategisk verksamhetsutveckling. Flertalet forskare menar dock på att bristfällig integration av företagskultur kan bidra till problem när två företag går samman efter ett förvärv. För att de önskade effekterna ska uppnås efter ett förvärv är det därmed viktigt att det finns en utarbetad plan för integrationen. Syftet med denna studie var därmed att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar med att kombinera två olika företagskulturer efter en förvärvsprocess. Det är vanligt att företag vid förändringsarbete använder sig av någon form av Change Management, på svenska kallat förändringsstyrning. Genom att kombinera flera väletablerade teorier om förändringsstyrning med teorier om hur förändring av företagskultur bör se ut har en analysmodell arbetats fram som ramar in de viktigaste aspekterna vid förändringsarbetet av företagskulturen. Analysmodellen behandlar även de effekter som kombineringen av två företagskulturer kan medföra och hur utfallet av effekterna är relaterade till förändringsarbetet. För att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar med att kombinera två olika företagskulturer användes den egenutformade analysmodellen tillsammans med empiriskt material som samlats in via intervjuer med ett fallföretag. Resultatet visade att de parametrar som analysmodellen framhåller som viktiga för en framgångsrik kulturell integration även varit viktiga för fallföretaget. Dessa är vision, förmedling, engagemang och befästning. Däremot saknas en parameter i modellen som resultatet framhåller som viktig, denna parameter är kollaboration. Vidare visar studiens resultat att beroende på hur förändringsstyrningen förefaller kommer effekterna: motivation, innovation och effektivitet att se olika ut beroende av hur kulturkrocken ter sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)